Tvorba slovenského romantizmu


          základná filozofia – boj za národnú slobodu – tematika vlastenectva – túžba po slobode a samostatnosti


          poukázanie na jednotu => kolektívny hrdina -je špecifický pre slov.romantizmus – potreba zjednotenia


          zobrazovali kontrasty života (sen a skutočnosť), romant. hrdina prechádza z individualizmu do titanizmu (J.Kráľ), chce vykonať hrdinský skutok – ostatní majú družinu


          hrdina býva výnimočný – tulák, väzeň, vydedenec spoločnosti -je nepochopený a v rozpore s vládnucou mocou


          hrdina koná subjektívne, víťazí cit a idealizmus


          objavili krásu slovenskej prírody, postavy si vyberali z ľudu, pretože ich prostredníctvom najlepšie mohli vyjadriť svoj postoj k skutočnosti a zobraziť dobový ideál


          štúrovci neprijali antiku za vzor básnenia, ale sa opierali o ľudovú slovesnosť – jednoduchosť, zrozumiteľnosť; bola najbližšie ľudu a ľahko sa pamätala


          tematika – protifeudálny odboj, Jánošíkovská a protiturecká tematikahistorické námety -výber situácií kedy slov. národ už dokázal zvíťaziť (Turčín Poničan, Smrť Jánošíkova, Mor ho!…)


          prejavuje sa tu žánrový synkretizmus – lyrika splýva s epikou, hlavne v lyr-ep.skladbách a baladách


          dominuje lyrická tvorba


          sylabická prozódia – veršový systém založený na rovnakom počte slabík vo verši

                                            i.        izosylabizmus, t.j. opakovanie veršov s rovnakým počtom slabík

                                           ii.        výrazná prestávka (predel) v strede verša, ktorá ho intonačne rozdeľuje na dve časti

                                         iii.        zhoda veršovaného a rytm. členenia -(nie sú tu presahy ako v sylabotonizme) -rytm-sylab.paralelizmus

                                         iv.        častý výskyt združeného rýmu

                                           v.        refrén


          častým žánrom sú balady -najbližšie k ľudovej slovesnosti- Botto


          J.Kráľ tam má vsunuté reflexie


          symboly: Orol -(sloboda, voľnosť), Tatry a Dunaj (Slovensko), Vatry (oheň – revolučnosť), Zakliata panna (sloboda =>ktorú nezachránili), Zlatá húska (Slovenčina – ktorú zachránili)