Samo Chalúpka

                    i.        Životopis a tvorba


          študent lýcea v BA; člen Spol. ČS


          ako dobrovoľník odchádza bojovať do Poľska – ranený; stáva sa kazateľom


          priekopník slov.romant.poézie; najstarší zo štúrovskej generácie


          hlboké vlastenecké cítenie

                  ii.        Mor ho!


          hrdinská, lyricko-epická reflexívna skladba


          opiera sa o skutočnú udalosť – 358 – nie je však vierohodná:
Slovanská staršina vyslala k rímskemu cisárovi, ktorý zastal so svojím vojskom na slov. hraniciach s výbojnými úmyslami skupinu junákov. Ponúkajú mu priateľstvo, ale cisár odmieta a vyhlási, že si podrobí celý národ. Vrhnú sa naňho s výkrikom Mor ho! Proti presile padli, ale cisár zahanbený z víťazstva sa neteší.


          kolektívny hrdina – poslovia: majú radi mier a netúžia po moci; opísaní ako krásni, mladí junáci


          neponižujú sa- majú národnú hrdosť; smelí, pohostinní – myšlienky demokracie


          neboja sa cára a vojakov, sú verní svojmu národu – neboja sa padnúť zaň


          cár: povýšenecký; pýcha a namyslenosť, ale aj zbabelosť, despotizmus


          zvíťazil, ale so Slovanmi zomreli i jeho vojaci – nemal dôvod sa radovať (pyrhovo víťazstvo -aj za cenu veľkých obetí); Slovania sú morálnymi víťazmi


          burcovala do revolučného boja, bola to ukážka vlastenectva a demokratickosti autora
„Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovanom:
Pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
Sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!“


          ideou je odsúdenie utláčateľov malých (slovanských) národov, vyzdvihnutie sily utláčaných a ich vlasteneckého cítenia, viera v schopnosť brániť svoju slobodu ( „radšej nebyť, ako byť otrokom“ )


          demokratickosť -človek s človekom sú si rovní, tak ako aj národ s národom


          výstavba diela pomocou kontrastov:


          Slovania (mierumilovní, túžba po mieri a slobode) a cár (chce vojnu, násilie, zotročovanie)


          hanba dobyvateľa, ktorý ostal na bojisku a morálne víťazstvo Slovanov


          gradácia deja a úvahy; autor sa stotožňuje s hl postavou, ktorou je slov.bojovník a jeho vlastnosti pokladá za svoje a celého národa


          je tu kolektívny hrdina (žiaden individualizmus!!!) – koná iracionálne, lebo sa púšťa do boja proti presile, boj je vopred prehratý =>avšak idea slobody zvíťazí nad smrťou


          romantický historizmus – opis skutočnej udalosti – silný vplyv ľud. slovesnosti a prelínanie epiky a lyriky


          autor tu vyslovil túžby, sny a nároky celého národa – realita je iná


          tzv. čierno-biele videnie – cisár verzus Slovania, despotizmus a útlak verzus demokracia a sloboda


          množstvo umeleckých prostriedkov -personifikácie, metafory, epitetá, monumentalizácia, patriotizmus – láska k vlasti, rečnícke otázky, symboly, kontrasty, hyperboly…


          pri SNP burcovala do boja za slobodu „A ty mor ho, hoj mor ho! Detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť ako byť otrokom!“

                iii.        Likavský väzeň


          jánošíkovská tematika; Jánošík, hrdina, je vo väzení. Autor tu zobrazuje túžbu po slobode. Jánošík neupadá do beznádeje, verí, že utečie a znovu bude môcť bojovať za slovenský ľud -monumentalizácia; Vatra -symbol slb.

                  iv.        Kráľohoľská, Junák


          jánošíkovská tematika; výzva k boju proti krivdám páchaným na národe
„V tom našom národe
zle to tam, nedobre;
krivda za stôl sadla,
pravda u dvier žobre.“ (Kráľohoľská)

                    v.        Branko


          protiturecká tematika; symbol slov.junáka, schopného postaviť sa proti presile

                  vi.        Turčín Poničan


          protiturecká tematika; matka sa stretá zo synom v tureckom zajatí, ale odmietne zostať s ním, chce sa radšej vrátiť do vlasti a tam zomrieť

                vii.        Vzťah k téze


          „Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som, to jediná moja vina a okrem nej žiadna iná.“


          v dielach sa odrážalo hlboké vlastenecké cítenie


          celá tvorba preniká duchom ľudovej slovesnosti, je zanietený za národné ideály, hlavne nár. a ľudskú slobodu