Ľudovít Štúr


          organizátor, politik, básnik, jazykovedec, redaktor, učiteľ… vedúca osobnosť sl.národ.hnutia i obdobie slov. romant. literat.


          učiteľský syn – študoval v Győri latinčinu, nemčinu, maďarčinu, históriu, umelecký prednes, filozofiu – veda o národných jazykoch a literatúrach


          študuje v BA -evan. lýceum: rétorika, poetika, archeológia, náboženstvo; finančne ho podporuje brat Karol


          stretáva sa s Chalúpkom a Hodžom


          finančné problémy- návrat do Uhrovca – stagnácia a konflikty s vrchnosťou


          návrat do BA – tajomník Spoločnosti česko-slovanskej


          1836 – vychádzka na Devín -vlastenec. čin, prejav úcty k histórii – prijatie slovanských mien (Štúr:Velislav)


          činnosť Spoločnosti ohrozená – zákaz činnosti


          stáva sa námestník profesoravyučuje dejiny všeslovanskej literatúry, slovan. národov, českú a poľskú gramatiku v slovenčine (!) (nie v latinčine)


          odchádza do Viedne a Prahy – stretáva sa s českými vlastencami


          študuje v Nemecku (Halle) jazykovedu a históriu do r 1840


          návrat, spoznáva Máriu Pospíšilovú – láska k nej bola v rozpore s jeho životným presvedčením, chcel slúžiť národu – opúšťa ju


          rozpor so Sládkovičom – kvôli jeho dielu Marína (kde Sl. hovorí, že láska k vlasti sa dá spojiť s láskou k žene)- Štúr však chcel úplnú oddanosť národovcov


          je redaktorom časopisu Tatranka – aktuálne spoločenské problémy, romantizmus


          1843 – návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom – uznesenie o novom spis. jazyku


          zbavený učiteľstva – odchod do Levoče (Matuška – vznik Hymny)


          založenie Tatrína – 1.predseda M.M.Hodža


          Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí


          Náuka reči slovenskej – gramatické dielo – prejavil sa ako jazykovedec


          1945 – vydáva Slovenské národné noviny -prvé slovenské politické noviny + liter.príloha Orol tatranský


          1947 sa stáva poslancom Uhorského snemu za mesto Zvolen: Reč na Uhorskom sneme


          spoznáva Adélu Ostrolúcku


          odchádza do Viedne a Prahy – zakladá spolok Slovanská lipa


          1848 – Žiadosti slovenského národa – Liptovský Mikuláš – prenasledovanie


          volebné právo pre všetkých obyvateľov, potreba uplatniť slovenčinu v úradoch a školách, vyhlásiť autonómiu Slovenska, zrušenie poddanstva (iba tento bod sa im podaril)


          odchádza do Viedne – povstanie proti maďarizácii -vytvára sa SNR (Štúr, Hurban, Hodža)


          chcú oslobodiť slov.národ – obe výpravy sú potlačené


          žije pod policajným dozorom, zomiera mu brat a otec


          presťahuje sa do Modry -štúdiu slovan.národ.piesní a povestí


          1853 – O národních písních a pověstech plemen slovanských


          zomiera mu matka a Adela – rana v srdci


          venuje sa poézii a vede


          Spevy a piesne – spomienky na minulosť


          Slovanstvo a svet budúcnosti -myšlienky o Slovanoch, historickom poslaní


          správna cesta pripojenie všetkých Slovanov k Rusku


          na následky úrazu na poľovačke r 1956 zomiera