Ján Botto

                    i.        Životopis a tvorba


          študoval v Levoči; bol inžinierom- zememeračom


          najmladší zo štúrovcov; bol sklamaný z nesplnenia snov vlastnej generácie


          revolučná báseň Pochod


          alegorické básne Svetský víťaz, Povesti bez konca, Krížne cesty, Báj na Dunaji – zlatá húska padla do Dunaja a nemôže sa odtiaľ dostať, mladý junák (Ľ.Štúr) ju zachráni (uzákonenie spis.slovenčiny)


          balady -básnik vzbudzuje dojem reality


          výber jazykových prostriedkov nie je fixovaný


          najskôr symbolika naznačí hrdinu, pochmúrnu dej, tragický spád, nešťastný koniec


          dynamiku deja dosahoval stupňovaním hrôz

                  ii.        Smrť Jánošíkova


          lyricko-epická skladba


          napísaná po neúspešnej revolúcii – Botto ukazuje obdobie po nej – (Bachov absolutizmus)


          motív Jánošíka poznal Botto z ľudových prameňov – piesní, povestí


          chcel vykresliť junáka slobody ako symbolu predstáv o slobode a spravodlivosti – bohatým berie a chudobným dáva, krivdu mstí a pravdu bráni =>bojovník za národnú slobodu
„Zvonia na deň -mne na noc.Oj, srdce, nežiali:
my skoro spať musíme, bo sme skoro vstali!“


          predstavuje Jánošíka a jeho družinu v dvoch polohách

1)
       ako bojovníkov proti feudálom, za práva chudobných

2)
       jeho vízie o budúcom národe, konflikt medzi snom a skutočnosťou


          rozdelená do 9 spevov – dej je prerušovaný reflexiami, prírodnými obrazmi

1.
        úvahy o slávnej minulosti Jánošíka a jeho družiny; opisy krásnej prírody. Krása a sila družiny symbolizuje veľkosť a silu slov.národa. Prvý obraz končí žalostnou správou -Jánošík je lapený
„Nad horou na skale perečko sa belie:
kloňte sa, chalupy, traste sa kaštiele!
Bo kohos´ Jánošík na paloš načiara,
tomu nespomôžu ani tria cisára;
a komu odpíše lístoček trirohý,
toho nezachránia múry do oblohy.“

2.
        smútok družiny nad lapením Jánošíka a úvahy o spravodlivom boji

3.
        J je vo väzení, ľud sa prichádza rozlúčiť – ako milá s milým

4.
        najčiernejší spev – noc vo väzení, sen o mladosti, voľnosti a protiklade so skutočnosťou

5.
        revolučný – úvaha o slobode a viera vo víťazstvo spravodlivosti
„Zomrieť! tak výrok, -dobre ja chodil po zboji;
ale kto viacej zbíjal, ja, či kati moji?!…

Sloboda, sloboda, slobodienka moja,
pre teba mne páni šibenice stroja!“

6.
        smutná nálada z cesty na popravisko

7.
        poprava – plače nebo i zem, zakliate Slovensko túži po novom Spasiteľovi

8.
        Slovensko – vznikajú povesti, Jánošík sa stáva symbolom boja za slobodu

9.
        Jánošík – nesmrteľný – svadba s kráľovnou víl


          romantické znaky – baladickosť, synkretizmus – rôzne dlhé strofy


          hrdina –jednotlivec proti ostatným, kontrasty -hrdina vs pasívny ľud, ideál (sloboda) vs realita (utrpenie)


          Jánošík je idealizovaná postava, vystupuje tak, ako si ho predstavoval ľud


          zámerom je dať nádej ľudu v zlej dobe

                iii.        Žltá ľalia


          jeho balady majú dramatický spád, vykreslil v nich prekrásne obrazy, používal ľudovú reč


          Dvaja ľudia -Adamko a Evička. On umrie a ona mu sľúbi večnú lásku- pochová si ho pod prah. Po roku si však začína s cudzím mužom (čertom). Navlečie si zlatú obrúčku, lebo túžila po normálnom živote. Namiesto milého prichádza Adam, vyčíta jej nevernosť, objíma ju a ona mu v náručí umiera. Premení sa na ľaliu -je trápená „ohnivý dážď a kruté tŕnie“


          ukážka klasickej balady; motív =>ľudová povesť; gradácia, rýchly spád, na konci katastrofa


          mravný konflikt– ona sľúbila lásku, ale chce sa vydať za iného

                  iv.        Margita a Besná


          Macocha a jej nevlastná dcéra Margita. Pastorkyňa Besná na ňu žiarli, pretože po M idú všetci junáci a na Besnú ani nepozrú. Chce sa teda nevl.dcéry zbaviť, pošle ju do Turca k tete. Keď Margita oddychuje nad priepasťou, Besná ju zhodí dole. Avšak začne ju hrýzť svedomie a v samote rozmýšľa nad svojím činom. Tuší, že príde odplata -utopenci prídu pomstiť Margitu. Besná vyjde nad priepasť a skočí


          morálny priestupok a trest za ten čin


          skratkovitosť – veľmi rýchly spád udalostí


          vnútorný konflikt – Besná

                    v.        Ctibor


          pán Beckova, krutý a bezohľadný, porušuje tradície, rád poľuje i v nedeľu, i keď je to zakázané. Po prosbách sa mu zjaví horský duch – potrestá ho a nechá roztrhať jeho vlastnými psami


          splývanie skutočnosti a fantázie -nereality


          pravidelné strofy, striedavý rým


          dramatickosť =>zvolania, citoslovce, refrény